نقد و بررسی

لوله فلزی نگهدارنده فون 3 متری

این لوله ها جهت جسباندن فون ها روی آنها و اتصال به دستگاه فون به کار می رود

لوله فلزی نگهدارنده فون 3 متری