نقد و بررسی

  پایه نورLightstand806ازتجهیزات موردنیازبرای نگاه داشتن انواع تجهیزات نورپردازی است.سیستم قفل پایه نور806گیره ایی می باشدتاارتفاع ان رابراحتی کم وزیادکنید.هنگامی که پایه های نوررابازمیکنیددرمیان انهایک مثلث نگهدارنده تشکیل می شودکه به ایمنی وثبات ان کمک کرده واین باعث می شودکه هرتجهیزاتی روی ان سوارشودکاملا صاف وترازقرارمی گیرد.پایه نور806 میتواندتجهیزات تاوزن6کیلوگرم رابراحتی نگه دارد.برای استفاده طولانی مدت دراتلیه واستودیوهامناسب می باشد.